Skip to content

อย่ามัวคิดแต่จะขาย….มารู้จักการตลาด ก่อนลงสนามขายจริง – Marketing Principle #1

วันนี้มีคนจำนวนมากอยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากขายนู้น อยากขายนี้ เรียกได้ว่ามี Passion เต็มเปี่ยม และพอมีเงินหน่อยก็ลงมือกันเลย ทำโลโก้ เสร็จปุ๊บซื้อแอดขายออนไลน์ทันที ผลออกมา……. บางคนก็บังเอิญโชคดีขายได้ เพราะบังเอิญทำสินค้าตรงความต้องการตลาด บางคนก็โอเคขายได้ เพราะญาติเยอะเพื่อเยอะ และก็มีอีกจำนวนมากที่แป๊ก ตายสนิท อ้าวไหนว่ามีแบรนด์…นี่ไงโลโก้ ไหนว่าต้องขายออนไลน์ ก็ลงขายซื้อแอดแล้วไง ทำไมเหมือนไปต่อไม่ได้

ในการเริ่มธุรกิจการที่คุณมี “ความหลงใหลมุ่งมั่นอยากทำเป็นเรื่องที่ดี แต่ในทางปฏิบัติคุณต้องใช้ความเชี่ยวชาญ” พินิจพิเคราะห์ในการทำธุรกิจของคุณ

FROm :

Passion in heart VS Expert in performance – Anonymous

หยุดทำธุรกิจแบบมวยวัดหรือทำด้วยใจ หันมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการ หรือทฤษฎีต่างๆเป็นหลักในการคิด และใช้ความหลงใหลเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อนำพาธุรกิจวันนี้กัน

และการทำการตลาดในวันนี้ไม่ใช่เป็นการตลาดแบบเดิมๆที่พูดแต่สินค้าดี หรือสินค้าถูก แต่ “การตลาดในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำอีกต่อไป แต่เกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณเล่า”

Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. -Seth Godin                                                                                                                                       

ก่อนอื่นต้องมารู้จักความหมายของคำ 3 นี้ก่อนว่าเหมือน หรือต่างกันอย่างไร

1. ตลาด (Market) คือ สถานที่ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ หรือ กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการในสินค้า/ บริการ และสามารถตัดสินใจซื้อเพื่อตอบสนองความพอใจของตนเองได้ทันที หรือลูกค้าที่เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีอำนาจในการซื้อ มีการตัดสินใจซื้อเมื่อเกิดความต้องการ

2. การตลาด (Marketing) คือ กระบวนการวางแผนและสร้างสรรค์สินค้า/ บริการ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ทำให้เกิดความพอใจต่อบุคคลทั่วไปและหน่วยงาน

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association: AMA) นิยามคำว่าการตลาดไว้ว่า  

“การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและบริหารในด้านแนวความคิด การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับความสุขความพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร” 

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.

Phillip Kotler กล่าวว่า

“การตลาด คือ กระบวนการทางสังคมและการจัดการที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับสิ่งที่ตอบสนองความจำเป็น (needs) และความต้องการ (wants) โดยอาศัยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและนำไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น”

“Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with other”.

Peter Drucker กล่าวว่า

“จุดมุ่งหมายของการตลาดคือการรู้จักและเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเหมาะกับเขาและสุดท้านขายได้ดัวยตัวเอง”

The aim of marketing is to know and understand the customer so well that the product or service fits him and sells itself.

William J. Stanton กล่าวว่า

“การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ที่สามารถส่งผลกระทบระหว่างกันได้ เช่น การกำหนดราคา การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ และการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต”

“Marketing is a total system of business activities which is design to plan, price, promote and distribute the want satisfying products or services to the target market in order to satisfy their needs and demands.”

และคำสุดท้ายคือ การขาย ซึ่งต้องบอกก่อนว่า การขายและการตลาดไม่เหมือนกัน เพราะ ความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขายมีมากกว่าความหมาย การขายมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ขายการตลาดตามความต้องการของผู้ซื้อ

“The difference between marketing and selling is more than semantic.

Selling focuses on the needs of the seller, marketing on the needs of the buyer.

3. การขาย (Selling) คือ กิจกรรมทางการค้าอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการธุรกิจ  ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคม  ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการขาย หมายถึง กระบวนการประสานงานโดยใช้วิธีการสื่อสารทุกรูปแบบ  เพื่อเป็นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  อันจะเกิดแรงจูงใจให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต้องการด้วยความพอใจ

“การขายจะสนใจอยู่กับความต้องการของผู้ขาย ในการเปลี่ยนสินค้าให้เป็น ในขณะที่การตลาดจะพยายามหาแนวคิดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และกลุ่มของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการส่งมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้ซื้อ”

FROm :

Selling is preoccupied with the seller’s need to convert his product into cash; marketing with the idea of satisfying the needs of the customer by means of the product and the cluster of things associated with creating, delivering, and finally consuming it.”

Theodore Levitt

องค์ประกอบของตลาด มีดังนี้

         1.มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ นั่นก็คือ สินค้าหรือบริการ

         2.มีตลาด คือ ผู้ชื้อที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ

         3.มีผู้ขายสินค้าหรือบริการ

         4.มีการแลกเปลี่ยน ในที่นี้รวมถึงการซื้อขาย และการแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช้เงิน

เพราะ “การตลาดเป็นศิลปะในการค้นหาวิธีที่ชาญฉลาดในการกำจัดสิ่งที่คุณทำ มันเป็นศิลปะในการสร้างคุณค่าของลูกค้าอย่างแท้จริง”

QuoTe :

Marketing is the art of finding clever ways to dispose of what you make. It is the art of creating genuine customer value. – Philip Kotler

จากองค์ประกอบจะพบว่าจุดประสงค์ของการทำการตลาดคือ

  • จะต้องประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสินค้าและการให้บริการ จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
  • จะต้องเป็นการตอบสนองต่อความจำเป็น (Need) และความต้องการ (Want) ของมนุษย์หรือผู้บริโภค

ความจำเป็น (Need) หมายถึง ความต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตที่มนุษย์ขาดไม่ได้ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค

ความต้องการ (Want) หมายถึง ความต้องการที่อยู่นอกเหนือความจำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น ต้องการกินกาแฟหรูๆ ต้องการซื้อกระเป๋าอีกใบ

ในทางการตลาดคำ 2 คำนี้ทำให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อ / แลกเปลี่ยนในทางการตลาด   

ความจำเป็นคือ ความปรารถนาของผู้บริโภคในผลประโยชน์เฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ใช้สอยหรืออารมณ์ ในขณะที่ความต้องการคือ ความปรารถนาในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่จำเป็น แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ

FROm :

A need is a consumer ‘s desire for a product ‘s or service ‘s specific benefit, whether that be functional or emotional. A want is the desire for products or services that are not necessary, but which consumers wish for. -Boundless Marketing-

  • จะต้องมีการแลกเปลี่ยน อาจจะเป็นแลกเปลี่ยนได้ใช้มาตรฐานเงินตรา (Money System) เป็นเครื่องมือในการประเมินมูลค่าของสินค้าหรือบริการ หรือการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินตรา (Barter System) เช่น สินค้า แลกสินค้า

จะเห็นว่าการตลาดคือ การกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้นๆ ให้ได้รับความพึงพอใจ

และยังกลยุทธ์ต่างๆ อีกมากมาย ที่ใช้ในการพัฒนาการวางแผนการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้การทำธุรกิจเดินไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด และต้องปรับตัวได้เสมอ การตลาดจะหยุดนิ่งไม่ได้ หรือปล่อยให้เป็นไปไม่ได้

สุดท้ายการตลาดวันนี้ต้องคิดถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป คุณต้องพัฒนาการตลาดให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะโลกดิจิตัล

“การไม่สนใจต่อการตลาดออนไลน์ก็เหมือนกับการทำธุรกิจแต่ไม่บอกใคร

Ignoring online marketing is like opening a business but note telling anyone. – Anonymous

ต้องการคำปรึกษา มีคำแนะนำ หรือมีคำถาม ติดต่อที่ Comment, Messenger

หรือ E-mail : 527mat27@gamil.com ได้เลยนะคะ

#527 #brandnode #marketing #research #SME #brand #branding #consultant #knowledge #rebrand #marketing #consumerinsight #แบรนด์ #วิจัย #การตลาด #การสร้างธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *